കൊതു

ഒരു നുള്ളു വേദന താങ്ങുമെൻ ദേഹം
ഒരു തുള്ളി ചോരയാൽ തീരുമാ ദാഹം
അരക്ഷണം കൊണ്ടങ്ങ് തീരേണ്ട ദുഃഖം
അസഹിഷ്ണുത മൂലം നീണ്ടഹോരാത്രം.

Comments

Popular posts from this blog

കല്യാണം എന്തിന് ?

ജോലിയും കൂലിയും

ശണ്ഠന്റെ വിലാപം