വിട

നിൻ സുഖം എൻ സുഖം നിൻ ദുഃഖവും തഥാ
എന്നതിനില്ലൊരു സംശയം ഓമലേ.
പിന്നെ ഇന്നെന്തഹോ എൻ മനം തോഷിച്ചു
എന്നെ വിട ചൊല്ലും നിൻ കണ്ണുനീരിനാൽ.

Comments

  1. Playtech casino in India (Dec 2021) - JTechhub
    Playtech casino 안양 출장안마 in India (Dec 용인 출장샵 2021). The company 구리 출장마사지 was established 태백 출장마사지 in 2000 and is part of the iGaming Industry. It offers a lot 문경 출장마사지 of casino games with

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

കല്യാണം എന്തിന് ?

ജോലിയും കൂലിയും

ശണ്ഠന്റെ വിലാപം