വിട

നിൻ സുഖം എൻ സുഖം നിൻ ദുഃഖവും തഥാ
എന്നതിനില്ലൊരു സംശയം ഓമലേ.
പിന്നെ ഇന്നെന്തഹോ എൻ മനം തോഷിച്ചു
എന്നെ വിട ചൊല്ലും നിൻ കണ്ണുനീരിനാൽ.

Comments

  1. Playtech casino in India (Dec 2021) - JTechhub
    Playtech casino 안양 출장안마 in India (Dec 용인 출장샵 2021). The company 구리 출장마사지 was established 태백 출장마사지 in 2000 and is part of the iGaming Industry. It offers a lot 문경 출장마사지 of casino games with

    ReplyDelete
  2. In many casinos all through the United States, 8-5 machines, paying 8-for-1 on the full house and 5-for-1 on the flush, and 7-5 machines are supplied as a substitute of the 9-6 games. With optimal play, an 8-5 machine yields ninety seven.9 %; the 7-5 machine pays 96.2 %. 슬롯커뮤니티 As with many on line casino games, vital thing} to getting good at video poker is apply. There are some tips you'll be able to|you possibly can} employ to enhance your abilities, but free games are generally greatest way|one of the simplest ways|the easiest way} to get good. Play as a lot as you want and learn the payouts each type|for all sorts} of variants. Then shall be able|it is possible for you to} determine out|to determine} which recreation fits you best for real cash play.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

മമത

കല്യാണം എന്തിന് ?

ജോലിയും കൂലിയും