ദാരിദ്ര്യം 2

കീറിയ തുണി ധരിക്കുന്നവനെന്ന്
കീറിയ തുണി കളിയാക്കി ഇന്നെന്നെ
പറയുക മിത്രരേ ഞങ്ങളിരുവരിൽ
ആരാണ് കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവൻ.

Popular posts from this blog

ശണ്ഠന്റെ വിലാപം

കൊച്ചി ബിനാലെ

വിട